Thursday, January 1, 2009

Kategori Penguatkuasaan Sistem Islam (2)

Dari aspek objektif menyeluruh, kategori penguatkuasaan sistem Islam ditumpukan kepada:

1. Pembinaan Peribadi. Contoh: Ibadat-ibadat asas.
2. Pembentukan Masyarakat. Contoh: Berjama'ah.
3. Pengukuhan Negara. Contoh: Hudud.

Antara maksudnya:

1. Insan yang baik lagi bermutu akan terbina melalui ibadat-ibadat asas, seperti solat dan puasa.
2. Masyarakat manusia yang harmoni terbentuk melalui jama'ah dan perpaduan, seperti solat juma'at dan tolong-menolong.
3. Negara yang kukuh lagi aman terbina dari sistem hidup dan penyelesaian masalah yang ditangani oleh pemerintah atau kerajaan, seperti pelaksanaan hudud dan pengagihan khazanah negara.

Wednesday, December 17, 2008

Kategori Penguatkuasaan Sistem Islam (1)

Kategori Penguatkuasaan Sistem Islam ialah Kategori Arahan. Kategori Arahan inilah yang dikenali sebagai jenis-jenis HUKUM atau Hukum-Hukum Islam. Dalam bahasa Arab disebut secara plural: (الأحكام).

Arahan terdiri dari tiga kategori pokok:

1. Arahan supaya melakukan sesuatu;
2. Arahan supaya tidak melakukan sesuatu; dan
3. Arahan supaya membuat pilihan sama ada melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Secara perinciannya, tiga kategori pokok tersebut menjadi lima kategori sebagai berikut:

1. Arahan supaya melakukan sesuatu dalam bentuk KEMESTIAN;
2. Arahan supaya melakukan sesuatu dalam bentuk GALAKAN;
3. Arahan supaya tidak melakukan sesuatu dalam bentuk KEMESITIAN;
4. Arahan supaya tidak melakukan sesuatu dalam bentuk GALAKAN; dan
5. Arahan supaya memilih sama ada melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kategori 1 dan 2 disebut oleh kebanyakan sebagai SURUHAN. Kategori ke 3 dan ke 4 dikatakan juga sebagai LARANGAN. Ketegori ke 5 dimaksudkan sebagai KEHARUSAN (Harus dalam bahasa Malaysia).

Begitulah sistem Islam dari aspek teknikal penguatkuasaan. Justeru, untuk memudahkan kefahaman orang ramai disebutkan sebagai:

Hukum-hukum Islam ada lima perkara:

1. Hukum Wajib (Suruhan dalam bentuk MESTI);
2. Hukum Sunat (Suruhan dalam bentuk GALAKAN);
3. Hukum Haram (Larangan yang MESTI dipatuhi);
4. Hukum Makruh (Larangan yang SEPATUTNYA dipatuhi); dan
5. Hukum Harus (Buat atau tak buat, tidak berdosa).

Kita selalu bercakap mengenai Hukum Islam adalah dalam bentuk pendekatan untuk orang ramai. Tetapi, para profesyional pengajian Islam, mereka bercakap dalam bahasa lain yang amat sukar difahami oleh orang ramai. Justeru, masyarakat memerlukan para profesyional tersebut untuk ketentuan sesuatu.

Monday, December 15, 2008

Penguatkuasaan Sistem Islam

Penguatkuasaan sistem Islam, pada dasarnya, dilakukan sendiri oleh setiap muslim dan oleh sesiapa sahaja yang menerima nilai-nilai murni.

Bagi golongan muslim, penguatkuasaan sendiri boleh dilaksanakan kerana meraka tahu bahawa ada Penguasa Tertinggi yang sentiasa mengawasi, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi golongan lain yang normal, mereka menyedari bahawa pengamalan nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah sesuatu yang sehat dan dituntut oleh pegangan hidup mereka.

Selain dari itu, pihak berkuasa juga hendaklah memperkemas penguatkuasaan tersebut dengan pelbagai pendekatan yang menepati atau tidak bertentangan dengan pakej Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر): Mengarah untuk kebaikan dan mencegah keburukan.

Thursday, December 11, 2008

Sumber Sistem Islam (2)

Pendekatan terkini di kalangan sarjana Muslim, sumber-sumber sistem Islam terdiri dari:

1. Kitabullah. Maksudnya: Ayat-ayat al-Qur^an;
2. Sunnah Rasulullah. Maksudnya: Perkataan, perbuatan dan sikap atau reaksi rasulullah s.a.w.; dan
3. Ijtihad Ulama^. Maksudnya: Kajian, selidikan dan prosesan yang berdasarkan ayat-ayat al-Qur^an dan/atau as-Sunnah, sama ada dari aspek bertepatan ataupun tidak bertentangan dengannya.

Ijtihad (إجتهاد) tersebut menggunakan pelbagai metode, termasuk qiyas. Jika ijtihad dilakukan oleh ramai dan keputusannya (masa kini disebut sebagai finding/s) adalah sama, maka itulah dikatakan sebagai ijmak (إجماع) ulama^. Jika keputusannya majoriti, maka dikatakan jumhur (جمهور) ulama^. Manakala keputusan yang minoriti dikatakan dhaif (ضعيف). Perbezaan antara mereka disebut sebagai khilaf (خلاف).

Justeru, pendekatan terkini mengenai sumber-sumber sistem Islam ialah:

1. Kitabullah;
2. Sunnah rasulullah; dan
3. Ijtihad ulama^.

Adapun perkara-perkara lain seperti qiyas (قياس), 'urf (عرف), 'adat (عادة) dan istihsan (إستحسان) adalah metode yang terkandung dalam ijtihad. Semua itu bukanlah sumber.

Wednesday, December 10, 2008

Sumber Sistem Islam (1)

Adapun sumber Islam yang disebutkan oleh Muhammad, rasulullah s.a.w., ialah:

1. Kitabullah. Maksudnya: Ayat-ayat al-Qur^an; dan
2. Sunnah Rasulullah. Maksudnya: Perkataan, perbuatan dan sikap atau reaksi rasulullah s.a.w.

Bagi sesetengah golongan yang bermazhab, seperti golongan muslim di Malaysia, ada sumber ke:

3. Ijma' Ulama^: Keputusan sebulat suara para ulama^; dan
4. Qiyas: Perbandingan kes terbaru dengan kes terdahulu.

Malah, bagi sesetengah golongan lain ada beberapa sumber sampingan, seperti:

5. 'Adat dan 'Urf; dan
.. beberapa kaedah lain.

Monday, December 8, 2008

Pelaksanaan Sistem Hidup Islam

Dari aspek pelaksanaan, sistem hidup Islam terdiri dari kategori-kategori berikut:

1. Pelaksanaan Individu. Maksudnya, pelaksanaan oleh dan untuk peribadi sendiri. Contoh: Solat dan puasa.

2. Pelaksanaan Jama'ah. Maksudnya, perlukan individu atau beberapa individu lain ketika melaksanakannya. Contoh: Berkahwin dan berniaga.

3. Pelaksanaan Bernegara. Maksudnya, pelaksanaan oleh negara atau bagi pihak negara. Contoh: Hukuman jenayah mencuri dan merompak.

Wassalam.

Saturday, December 6, 2008

Sesuatu Yang Islamik

Sesuatu yang Islamik ialah yang merujuk kepada sumber-sumber Islam iaitu al-Qur^an dan as-Sunnah. Justeru, maksud sesuatu yang Islamik itu ialah:

1. Bertepatan dengan ajaran al-Qur^an dan/atau as-Sunnuah.
2. Tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur^an dan/atau as-Sunnah.

Contoh:

1. Berkahwin = Bertepatan dengan sumber.
2. Berkereta = Tidak bertentangan dengan sumber.